Penn V4 v. Northeastern, Syracuse 2008 - gmulligan