Penn V8 v. Northeastern, Syracuse 2008 - gmulligan